Mga Serbisyo ng Interpreter sa Duke Health (Interpreter Services)

Tagalog (Tagalog-Filipino)

Overview

Importante ang malinaw na komunikasyon sa iyong pangkat sa pangangalaga ng kalusugan para maunawaan ang kondisyon ng kalusugan mo o ng miyembro ng pamilya. Nagbibigay-daan ito sa iyo at sa iyong doktor na makagawa ng mga desisyon sa paggagamot para makamit ang pinakamahusay na posibleng resulta. Iyan ang dahilan kung bakit inaalok ng Duke ang mga libreng serbisyo ng interpreter para sa lahat ng pasyente na gustong makipag-usap sa wikang naiiba sa Ingles. Sinanay ang mga interpreter namin na magtrabaho sa kaligiran ng pangangalaga ng kalusugan at sundin ang lahat na pambansang pamantayan para sa mga medikal na interpreter.

Pag-schedule ng Serbisyo ng Interpreter

Content

Kung ikaw ay pasyente na sa Duke, maaaring ihanda ang mga serbisyo ng interpreter kapag gumawa ka ng appointment. Inaalerto ng medical records system namin ang tagapag-schedule ng appointment kung ang iyong gustong wika ay hindi English at kung kailangan mo ng isang interpreter. Pagkatapos ay hihilingin ng iyong tagapag-schedule na maibigay ang mga serbisyo ng interpreter sa panahon ng iyong pagbisita. Maaari mong i-update ang gusto mong wika sa MyChart o ipaalam sa tanggapan ng iyong doktor.

Kung ikaw ay isang bagong pasyente na walang MyChart account o hindi kabilang sa mga medical record namin ang gusto mong wika, mahihiling ang mga serbisyong ito kapag nag-check in ka para sa iyong appointment sa alinmang lokasyon ng Duke Health.

Isa pang opsiyon ang humiling ng isang interpreter. Sa Duke University Hospital at sa mga klinika ng Duke University Hospital, tumawag sa 919-681-3007; para sa Duke Regional Hospital, tumawag sa 919-470-8559. Para sa mga lokasyong ito at sa iba pa, maaari mo rin hilingin sa iyong tagapag-schedule na maghanda ng serbisyo ng interpreter para sa iyong pagbisita.

Mga Opsiyon sa Serbisyo ng Interpreter

Content

Mga In-Person Interprinter
May mga kawani ang Duke na bilingual at bicultural interpreter na maaaring gamitin sa Duke University Hospital, sa mga klinika sa Duke University Hospital, at sa Duke Regional Hospital. Ang mga kawaning interpreter sa Duke University Hospital at sa mga klinika ng Duke University Hospital ay bihasa sa Spanish, Arabic, at French. Para sa iba pang mga wika at lokasyon, kasama na ang Duke Raleigh Hospital, ang iyong tagapag-schedule ng appointment ay maaaring maghanda ng in-person interpreter kapag gumawa ka ng appointment (na may 48 oras na paunang abiso).

Dahil sa mga paghihigpit sa COVID-19, ang mga klinika sa Duke University Hospital and Duke University Hospital ay nagbawas ng mga oras.

  • Magagamit ang mga Spanish na interpreter mula 7:00 ng umaga hanggang hatinggabi pitong araw sa isang linggo.
  • Magagamit ang mga Arabic at French na interpreter mula 8:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi sa mga araw ng trabaho at nagbibigay ng on-call na serbisyo 24 oras bawat araw, pitong araw sa isang linggo.

Sa Duke Regional Hospital, ang in-person na Spanish interpreter ay ibinibigay 24 oras bawat araw, pitong araw sa isang linggo. Suportado ang serbisyo ng interpreter para sa lahat ng ibang wika sa pamamagitan ng serbisyo sa telepono o video sa telepono o sa pamamagitan ng video.

Mga Serbisyo sa Telepono
Kapag ang mga in-person na interpreter ay hindi opsiyon dahil sa lokasyon ng appointment o pagkahanda ng kawani, magagamit ang mga in-house na interpreter namin sa Spanish, Arabic, at French sa pamamagitan ng telepono. Para sa iba pang mga wika, gumagamit kami ng serbisyo ng interpreter sa telepono, na sumusuporta sa 150 na wika nang 24/7. Mas mahusay para sa tagapag-schedule ng iyong appointment na maghanda ng mga serbisyo ng interpreter sa telepono bago ang iyong appointment, kung maaari, para makapaghanda kaming masapatan ang iyong mga pangangailangan. Ang mga bagong pasyente at mga pasyente na wala sa mga record nila ang impormasyon sa gustong wika ay maaaring humiling ng serbisyong ito bago ang kanilang appointment.

Mga Serbisyong Naka-batay sa Video
Kapag ang in-person na kawani ay hindi magagamit para mag-interpreter sa Duke University Hospital, sa mga klinika ng Duke University Hospital, at sa Duke Regional Hospital, maaari nilang gawin ang pag-interpret sa pamamagitan ng video, na karaniwang ginagamit ay ang Duke iPad. Para sa iba pang mga wika at lokasyon, ang mga kinontratang interpreter ay magagamit sa pamamagitan ng video sa mga iPad at iba pang mga mobile device.

Para sa mga appointment (virtual) ng telehealth, ang mga serbisyo sa wika ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang plataporma ng video conferencing tulad ng Zoom. Ang kasama sa iyong sesyon ay ikaw, ang iyong doktor, at ang interpreter. Ang lahat ng serbisyong nakabatay sa video ay maaaring i-set up ng iyong tagapag-schedule kapag ikaw ay gumawa ng iyong appointment.

Sign Language
Ang iyong tagapag-schedule ay maaaring maghanda ng isang in-person na interpreter sa sign language kapag ikaw ay gumawa ng iyong appointment sa alinmang lokasyon ng Duke Health. Kung ang isang in-person na interpreter ay hindi magagamit, maaaring magbigay ang Duke ng serbisyo ng ASL interpreter na nakabatay sa video.

Pagsubaybay sa Mga Pasyente ng Ospital

Content

Kung sinusubaybayan mo ang status ng isang miyembro ng pamilya o mahal sa buhay sa isang ospital ng Duke ngunit hindi English ang iyong gustong wika, makakatulong kami. Tumawag sa naaangkop na numero sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

  • Duke University Hospital: 919-681-3007
  • Duke Raleigh: 919-954-3126 (desk ng impormasyon ng pasyente)
  • Duke Regional: 919-470-8559

Nasusulat na Pagsasalin

Content

Upang matiyak na lubos mong naiintindihan ang nasusulat na impormasyong pangkalusugan, nag-aalok kami ng pagsasalin ng mga nakalimbag na babasahin kabilang ang mga sulat ng pahintulot ng Duke, mga tagubilin sa paglabas, mga pang-edukasyon na materyales, at iba pang mga dokumentong medikal ng Duke. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa libreng serbisyong ito, mangyaring tumawag sa 919-681-3007. Ang mga nars, doktor, at iba pang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magsumite ng kahilingan sa pagsasalin para sa mga nakalimbag na babasahin ng Duke para sa iyo.

International Patient Services

Content

Kung naglalakbay ka papunta sa Duke mula sa ibang bansa, matutulungan ka ng International Patient Services sa pag-interpret, pag-schedule ng mga appointment, paghanda ng transportasyon at matutuluyan, at marami pa.