ການບໍລິການນາຍພາສາທີ່ Duke Health (Interpreter Services)

ພາສາລາວ (Lao)

Overview

ການສື່ສານຈະແຈ້ງກັບທີມງານດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານແມ່ນສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຕັດສິນໃຈການປິ່ນປົວເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ Duke ສະເໜີການບໍລິການນາຍພາສາໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍທຸກຄົນ ທີ່ມັກສື່ສານເປັນພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ.ນາຍພາສາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທັງໝົດ ສໍາລັບນາຍພາສາທາງການແພດ.

ກຳນົດເວລາການບໍລິການນາຍພາສາ

Content

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນເຈັບຢູ່ທີ່ Duke ຢູ່ແລ້ວ, ການບໍລິການແປພາສາສາມາດຈັດໃຫ້ໄດ້ເມື່ອທ່ານເຮັດການນັດໝາຍໄວ້. ລະບົບການບັນທຶກທາງການແພດຂອງພວກເຮົາຈະແຈ້ງເວລານັດໝາຍຂອງທ່ານ ຖ້າພາສາທີ່ທ່ານມັກບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ແລະ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນາຍພາສາ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຈັດຕາຕະລາງເວລາຂອງທ່ານ ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການບໍລິການແປພາສາ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດອັບເດດພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ໃນ MyChart ຫຼື ແຈ້ງໃຫ້ສຳນັກງານແພດຂອງທ່ານຮູ້.

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນເຈັບໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີບັນຊີ MyChart ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການພາສາຂອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນບັນທຶກທາງການແພດຂອງທ່ານ, ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຖືກຮ້ອງຂໍ ເມື່ອທ່ານໄປລົງຊື່ກວດ ເພື່ອນັດໝາຍຢູ່ສະຖານທີ່ໃດໝຶ່ງຂອງ Duke Health.

ທາງເລືອກອື່ນແມ່ນການຂໍເອົານາຍພາສາ. ຢູ່ ໂຮງໝໍ Duke University ແລະ ຄລີນິກໂຮງໝໍ Duke University, ໂທຫາ 919-681-3007; ສໍາລັບໂຮງໝໍ Duke Regional, ໂທຫາ 919-470-8559. ສໍາລັບສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ບ່ອນອື່ນ, ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ກໍານົດເວລາຂອງທ່ານ ເພື່ອປະສານການບໍລິການນາຍພາສາ ສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ.

ຕົວເລືອກການບໍລິການນາຍພາສາ

Content

ນາຍພາສາສ່ວນຕົວ
ພະນັກງານ Duke ນາຍພາສາສອງພາສາ ແລະ ສອງວັດທະນະທໍາ ແມ່ນມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຢູ່ໂຮງໝໍ Duke University, ຄລີນິກໂຮງໝໍ Duke University, ແລະ ໂຮງໝໍ Duke Regional. ພະນັກງານນາຍພາສາຢູ່ ໂຮງໝໍ Duke University ແລະ ຢູ່ຄລີນິກໂຮງໝໍ Duke University ຄ່ອງແຄ້ວເປັນພາສາສະເປນ, ອາຣັບ, ແລະ ຝຣັ່ງ. ສໍາລັບພາສາ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນ, ລວມທັງ ໂຮງໝໍ Duke Raleigh, ຜູ້ກໍານົດເວລານັດໝາຍຂອງທ່ານ ສາມາດຈັດຫານາຍພາສາສ່ວນຕົວໄດ້ ເມື່ອທ່ານເຮັດການນັດໝາຍຂອງທ່ານ (ໂດຍມີການແຈ້ງລ່ວງ ໜ້າ 48 ຊົ່ວໂມງ).

ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ COVID-19, ໂຮງໝໍDuke University ແລະ ຄລີນິກໂຮງໝໍ Duke University ໄດ້ຫຼຸດຊົ່ວໂມງລົງ.

  • ນາຍພາສາສະເປນສາມາດມີໃຫ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາທ່ຽງຄືນເປັນເວລາເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ.
  • ນາຍພາສາອາຣັບ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງ ມີໃຫ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 18:00 ໂມງແລງ ທຸກມື້ເຮັດວຽກ ແລະ ຄວບຄຸມ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເມື່ອໂທຫາໃຫ້ມາບໍລິການ, ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ.

ຢູ່ໂຮງໝໍ Duke Regional, ການແປພາສາສະເປນສ່ວນຕົວ ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ.ການແປພາສາອື່ນທັງໝົດ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ການບໍລິການທາງໂທລະສັບ ຫຼື ວິດີໂອຜ່ານທາງໂທລະສັບ ຫຼື ຜ່ານວິດີໂອ.

ການບໍລິການທາງໂທລະສັບ
ເມື່ອນາຍພາສາສ່ວນຕົວບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ນັດໝາຍ ຫຼື ການມີໃຫ້ຂອງພະນັກງານ, ນາຍພາສາສະເປນ, ອາຣັບ, ແລະ ຝຣັ່ງຢູ່ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາມີໃຫ້ບໍລິການທາງໂທລະສັບ.” ສໍາລັບພາສາອື່ນ, ພວກເຮົາໃຊ້ ການບໍລິການແປພາສາທາງໂທລະສັບ, ເຊິ່ງຮອງຮັບ 150 ພາສາຕະຫຼອດ 24/7. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳ ລັບຜູ້ຈັດຕາຕະລາງນັດໝາຍຂອງທ່ານ ເພື່ອຈັດການບໍລິການແປພາສາທາງໂທລະສັບ ກ່ອນການນັດໝາຍຂອງທ່ານ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເພື່ອວ່າພວກເຮົາໄດ້ກຽມພ້ອມ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຄົນເຈັບໃໝ່ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນທຶກບໍ່ລວມເອົາຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການພາສາ ສາມາດຮ້ອງຂໍການບໍລິການນີ້ກ່ອນການນັດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການບໍລິການທາງວິດີໂອ
ເມື່ອບໍ່ມີພະນັກງານໄປແປພາສາຢູ່ ໂຮງໝໍ Duke University, ຄລີນິກໂຮງໝໍ Duke University, ແລະ ໂຮງໝໍ Duke Regional, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະສາມາດແປພາສາຜ່ານທາງວິດີໂອ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນ Duke iPad.” ສຳລັບພາສາ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນ, ນາຍພາສາສັນຍາມີໃຫ້ຜ່ານທາງວິດີໂອຢູ່ໃນ iPads ແລະ ອຸປະກອນມືຖືອື່ນ.

ສໍາລັບການນັດໝາຍ ດູແລສຸຂະພາບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະເໝືອນຈິງ), ການບໍລິການດ້ານພາສາແມ່ນໄດ້ສະໜອງ ໃຫ້ຜ່ານເວທີການປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອເຊັ່ນ: Zoom. ກອງປະຊຸມຂອງທ່ານຈະລວມມີທ່ານ, ທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ແລະ ນາຍພາສາ. ການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ທາງວິດີໂອທັງໝົດ ສາມາດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ຈັດເວລາຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຮັດການນັດໝາຍຂອງທ່ານ.

ພາສາມື
ຜູ້ກຳນົດເວລາຂອງທ່ານ ສາມາດຈັດຫານາຍພາສາມືສ່ວນຕົວ ເມື່ອທ່ານເຮັດການນັດໝາຍຢູ່ສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງຂອງ Duke Health. ຖ້າບໍ່ມີນາຍພາສາສ່ວນຕົວ, Duke ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການນາຍພາສາ ASL ຕາມທາງວິດີໂອ.

ກວດຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍ

Content

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມສະຖານະຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນຮັກຢູ່ໃນໂຮງໝໍ Duke ແຕ່ວ່າພາສາອັງກິດບໍ່ແມ່ນພາສາທີ່ທ່ານມັກ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ໂທຫາເບີທີ່ເໝາະສົມຢູ່ລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

  • ໂຮງໝໍ Duke University: 919-681-3007
  • Duke Raleigh: 919-954-3126 (ໂຕະຂໍ້ມູນຄົນເຈັບ)
  • Duke Regional: 919-470-8559

ການແປເປັນລາຍລັກອັກສອນ

Content

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນສຸຂະພາບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ພວກເຮົາສະເໜີ ການແປເອກະສານທີ່ພິມລວມທັງຈົດໝາຍຍິນຍອມຂອງ Duke, ຄໍາແນະນໍາການອອກໂຮງໝໍ, ອຸປະກອນການສຶກສາ, ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທາງການແພດຂອງ Duke. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການບໍ່ເສຍຄ່ານີ້, ກະລຸນາໂທຫາ 919-681-3007. ພະຍາບານ, ທ່ານໝໍ, ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບອື່ນໆ ສາມາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການແປສໍາລັບອຸປະກອນການພິມຂອງ Duke ໃນນາມຂອງທ່ານ.

ການບໍລິການຄົນເຈັບສາກົນ

Content

ຖ້າທ່ານກໍາລັງເດີນທາງໄປ Duke ຈາກປະເທດອື່ນ, ການບໍລິການຄົນເຈັບສາກົນ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນດ້ານແປພາສາ, ການນັດໝາຍ, ການຈັດການຂົນສົ່ງ ແລະ ທີ່ພັກ, ແລະ ອື່ນໆອີກ.