Kev Pab Cuam Kws Txhais Lus nyob rau ntawm Duke Health (Interpreter Services)

Hmoob (Hmong)

Kev sib txuas lus tau meej tseeb nrog koj pab kws kho mob yog ib qho tseem ceeb rau kuv to taub koj tus mob zoo los sis yog ib tug neeg hauv koj tsev neeg. Nws yuav ua rau koj thiab koj tus kws kho mob txiav txim siab tau qhov kev kho mob kom tau qhov zoo tshaj plaws tshwm sim los. Vim li ntawd Duke Heath thiaj pab npaj kev pab txhais lus dawb rau txhua tus neeg mob uas lawv nyiam siv hom lus uas tsis yog lus As Kiv. Peb cov neeg txhais lus yog tib co uas muaj kev cob qhia rau txoj hauj lwm nyob rau hauv tsev kho mob thiab ua raws cov qauv hauv teb chaws txog tus neeg txhais lus.

Kev Teem Caij Nrog Ib Tug Neeg Txhais Lus

Thaum uas tab tom teem caij nrog Duke Health, koj tuaj yeem thov ib tug neeg txhais lus tuaj koom koj qhov kev teem caij. Neeg txhais lus muaj 24 teev ib thub, 7 hnub ib lim tiam uas yog txhais tim ntsej tim muag, hauv xov tooj, los sis txhais ua Vis Dis Aus. Yog koj muaj ib tug av khauj My Duke Health (Duke MyChart), koj tuaj yeem qhia koj hom lus thiab xav tau neeg txhais lus nyob rau koj lub profile.

Xaiv Hom Kev Txhais Lus

Neeg Txhais Lus tim Ntsej Tim Muag
Cov neeg mob muaj cai thov tus neeg txhais lus tim ntsej tim muag tau ntawm Duke Health txhua lub tsev kho mob thiab chaw kuaj mob. Duke Health yuav mob siab nrhiav yam muaj laj thawj los ua kom tau raws koj txoj kev thov. Yog tias tsis muaj tus neeg txhais lus tim ntsej tim muag, peb yuav txuas koj nrog ib tug neeg txhais lus uas paub zoo fab kev kho mob hauv vis dis aus los sis xov tooj. Yog li cas los koj yuav tsum tau siv tus neeg txhais lus tim ntsej tim muag, thov qhia peb cov neeg ua hauj lwm thaum tuaj sau npe kuaj los sis qhia ua ntej thaum twg los tau kom sai.

Kev Pab Hauv Xov Tooj
Muaj cov neeg txhais lus fab kev kho mob tshaj 150 hom lus, 24 teev ib hnub thiab 7 hnub ib lim tiam, los pab nej qhov kev tuaj kuaj mob. Yog koj hom lus tsis tau muaj nyob hauv koj lub profile My Duke Health, thov nco ntsoov qhia rau cov neeg ua hauj lwm paub txog hom lus koj xav tau thaum teem caij los sis sai li sai tau thaum koj tuaj txog.

Kev Pab Hauv Vis Dis Aus
Duke Health txhua qhov chaw, muaj cov neeg txhais lus fab kho mob los ntawm vis dis aus 24 teev ib hnub, 7 hnub ib lim tiam, ntau tshaj 40 hom lus, nrog rau Piav Tes Lus Mes Kas (ASL). Yog koj hom lus tsis tau muaj nyob hauv koj lub profile My Duke Health, thov nco ntsoov qhia rau cov neeg ua hauj lwm paub txog hom lus koj xav tau thaum teem caij los sis sai li sai tau thaum uas koj tuaj txog.

Piav Tes Lus Mes kas (ASL)
Koj tus neeg teem caij tuaj yeem npaj tus neeg txhais lus ASL tim ntsej tim muag thaum koj tau teem caij rau ib qhov chaw twg ntawm Duke Health. Yog tias kev txhais lus tim ntsej tim muag tsis khoom, Duke Health tuaj yeem nrhiav tus neeg txhais lus uas siv vis dis aus los pab.

Hu xov tooj kuaj mob
Txhawm rau teem caij hu xov tooj kuaj mob (pom ntej muag li sib pom tiag), muaj kev pab txhais lus los ntawm ib qho platform hu xov tooj kuaj mob uas tau txais kev pom zoo. Koj txoj kev sib tham yuav muaj koj, koj tus kws kho mob, thiab tus neeg txhais lus. Txhua tus neeg txhais lus hu xov tooj kuaj mob tuaj yeem teem nws los ntawm koj tus neeg teem caij thaum koj teem caij.

Kev Kuaj Cov Neeg Mob Hauv tsev Kho Mob

Yog koj yog ib tug saib xyuas koj tsev neeg los sis tus neeg koj hlub nyob rau hauv Duke Heath ib lub tsev kho mob tiam sis Lus As Kiv tsis yog koj hom lus, peb tuaj yeem pab tau. Hu rau ib tug naj npawb xov tooj hauv qab no yog xav paub ntau ntxiv.

  • Duke University Hospital: 919-681-3007
  • Duke Raleigh Hospital, a Campus of Duke University Hospital: 919-954-3126 (tus qhia txheej xwm cov neeg mob)
  • Duke Regional Hospital: 919-470-4000
  • Duke Health Operator: 919-684-8111

Txhais Ntawv

Txhawm rau koj to taub tag nrho cov txheej xwm kho mob, peb muaj kev pab cuam txhais cov ntaub ntawv luam tawm uas yog muaj Duke Health tsab ntawv tso cai, cov lus qhia tawm hauv tsev kho mob, cov ntawv kawm, thiab Duke Health lwm cov ntawv kho mob. Cov neeg tu mob, kws kho mob, thiab lwm tus neeg saib xyuas neeg mob tuaj yeem xa ib qho kev thov txhais lus rau Duke Health luam cov ntawv ua koj ntiag tug.

Pab Cuam Cov Neeg Mob Txawv Teb Chaws

Yog tias koj ntoj ncig mus txog Duke Health uas yog tuaj txawv teb chaws tuaj, Kev Pab Cuam Neeg Mob Txawv Teb Chaws tuaj yeem pab koj txhais lus, teem caij, npaj tsheb caij thiab chaw nyob, thiab lwm yam ntxiv.