Kev Pab Cuam Kws Txhais Lus nyob rau ntawm Duke Health (Interpreter Services)

Hmoob (Hmong)

Overview

Kev nrog koj pab pawg kws kho mob sib txuas lus kom meej-meej yog yam tseem ceeb rau kev nkag siab txog koj tus mob los sis cov neeg hauv koj tsev neeg tus mob.Nws yuav pab kom koj thiab koj tus kws kho mob tuaj yeem ua qhov kev txiav txim siab kho mob kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws li qhov yuav ua tau.Vim li ntawd Duke thiaj li yuav muab cov kev pab cuam kws txhais lus pub dawb ntau hom lus rau txhua tus neeg mob uas xav sib txuas lus ua lwm yam lus uas tsis yog Lus Askiv.Peb cov kws txhais lus tau txais kev cob qhia los mus ua hauj lwm rau hauv cov chaw kho mob thiab ua raws tus qauv hauv lub teb chaws txhua yam rau kev txhais lus rau fab kev kho mob.

Kev Teem Sij Hawm Rau Kev Pab Cuam Kws Txhais Lus

Content

Yog tias koj twb yog ib tug neeg mob nyob rau ntawm Duke lawm, ces peb tuaj yeem yuav muaj kev npaj rau kev pab cuam txhais lus thaum koj teem sij hawm tuaj ntsib kws kho mob.Peb lub laj txheej zwm cov ntaub ntawv kho mob yuav ceeb toom rau tus neeg teem sij hawm rau koj yog tias hom lus uas koj nyiam tsis yog Lus Askiv thiab yog koj xav tau kws txhais lus.Tom qab ntawd tus neeg teem sij hawm rau koj yuav thov kom muab kev pab cuam txhais lus rau koj thaum lub sij hawm koj mus ntsib kws kho mob.Koj tuaj yeem hloov kho hom lus uas koj nyiam tau hauv MyChart los sis qhia rau koj tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm paub.

Yog tias koj yog ib tus neeg mob tshiab uas tsis tau muaj tus as khauj MyChart los sis hom lus uas koj nyiam tsis raug teev tseg rau hauv koj cov ntaub ntawv kho mob, ces yuav tuaj yeem thov cov kev pab cuam kws txhais lus no tau thaum koj tuaj teev npe teem caij ntsib kws kho mob rau ntawm Duke Health ib lub chaw kho mob twg. 

Lwm txoj kev xaiv yog los mus thov ib tug kws txhais lus.Ntawm Duke University Hospital thiab Duke University Hospital cov chaw kho mob, uas yog hu rau 919-681-3007; rau Duke Regional Hospital, hu rau 919-470-8559.Hais txog rau cov chaw kho mob no thiab lwm qhov chaw kho mob, koj kuj tseem tuaj yeem nug tus neeg teem sij hawm rau koj txhawm rau los mus nrhiav kev pab cuam kws txhais lus rau koj qhov kev mus ntsib kws kho mob.

Cov Kev Xaiv Rau Kev Pab Cuam Kws Txhais Lus

Content

Cov Kws Txhais Lus Tim Ntsej Tim Muag
Yuav muaj Duke cov neeg ua hauj lwm uas yog tus kws txhais lus paub ob hom lus thiab paub ob yam kab lis kev cai nyob rau ntawm qhov chaw ntawm Duke University Hospital, Duke University Hospital cov chaw kho mob, thiab Duke Regional Hospital.Cov kws txhais lus uas yog neeg ua hauj lwm rau ntawm Duke University Hospital thiab ntawm Duke University Hospital cov chaw kho mob kuj hais tau Lus Mev, Lus Arabic, thiab Lus Fab Kis zoo thiab.Hais txog rau lwm hom lus thiab lwm lub chaw kho mob, suav nrog Duke Raleigh Hospital, tus neeg teem sij hawm rau koj yuav tuaj yeem npaj ib tug kws txhais lus tim ntsej tim muag rau koj thaum koj teem caij mus ntsib kws kho mob (yuav tsum tau ceeb toom 48 teev ua ntej).
Vim tias muaj kev txwv los ntawm tus kab mob COVID-19, Duke University Hospital thiab Duke University Hospital cov chaw kho mob tau txo cov teev sij hawm ua hauj lwm tsawg dua lawm. 

  • Muaj cov kws txhais Lus Mev txij thaum 7:00 teev sawv ntxov mus txog ib tag hmo nyob rau xya hnub hauv ib lub lim tiam. 
  • Muaj cov kws txhais Lus Arabic thiab Lus Fab Kis txij thaum 8:00 teev sawv ntxov txog 6:00 teev tsaus ntuj txhua hnub thiab muab kev txhais lus los hauv kev hu xov tooj 24 teev nyob rau ib hnub, xya hnub nyob rau ib lub lim tiam.  

Nyob rau ntawm Duke Regional Hospita, yuav muab kev txhais Lus Mev tim ntsej tim muag 24 teev nyob rau ib hnub, xya hnub nyob rau ib lub lim tiam.Kev txhais lus rau tag nrho lwm hom lus yog tau txais kev pab los hauv kev hu xov tooj los sis hu sib tham pom ntsej muag.

Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus Hauv Kev Hu Xov Tooj
Yog thaum tsis tuaj yeem xaiv siv cov kws txhais lus tim ntsej tim muag vim yog thaj chaw teem caij mus ntsib kws kho mob los sis tsis muaj kws txhais lus, ces kuj yuav muaj peb cov kws txhais Lus Mev, Lus Arabic, thiab Lus Fab Kis los mus txhais lus hauv kev hu xov tooj.Hais txog rau lwm hom lus, ces peb yuav siv kev pab cuam txhais lus hauv kev hu xov, uas yog muaj kev pab rau 150 hom lus hauv 24/7.Yog tias ua tau, nws yuav yog qhov zoo tshaj rau tus neeg teem sij hawm rau koj kom npaj kev pab cuam txhais lus hauv kev hu xov tooj ua ntej koj qhov kev teem caij mus ntsib kws kho mob, kom peb thiaj npaj tau raws li koj xav tau. Cov neeg mob tshiab thiab cov neeg mob uas yus cov ntaub ntawv kho mob tsis teev cov ntaub ntawv hais txog hom lus uas xav tau tseg kuj yuav tuaj yeem thov cov kev pab cuam no ua ntej lawv qhov kev teem caij mus ntsib kws kho mob.

Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus Los Hauv Kev Hu Sib Tham Pom Ntsej Muag
Yog thaum tsis muaj cov neeg ua hauj lwm txhais lus tim ntsej tim muag nyob rau hauv Duke University Hospital, Duke University Hospital cov chaw kho mob, thiab Duke Regional Hospital lawm, ces lawv yuav tuaj yeem txhais lus los ntawm kev hu xov tooj sib tham pom ntsej muag, feem ntau yog hu hauv Duke lub xov tooj iPad.Hais txog lwm hom lus thiab lwm lub chaw kho mob, ces yuav muaj cov kws txhais lus uas muaj ntawv sib cog lus los ntawm kev hu sib tham pom ntsej muag hauv lub iPads thiab lwm yam xov tooj ntawm tes.

Hais txog rau kev mus ntsib kws kho mob hauv telehealth (kev hu xov tooj mus ntsib kws kho mob) (virtual), cov yuav muab kev pab cuam txhais lus los ntawm lub laj txheej sib tham pom ntsej muag xws li Zoom.Koj qhov kev sib tham yuav muaj koj, koj tus kws kho mob, thiab tus kws txhais lus. Txhua yam kev pab cuam txhais lus los hauv kev hu sib tham pom ntsej muag yuav tuaj yeem tau txais kev teeb tsa los ntawm tus neeg teem sij hawm rau koj thaum koj los mus teem sij hawm.

Lus Piav Tes
Tus neeg teem sij hawm rau koj yuav tuaj yeem npaj ib tug kws txhais lus piav tes tim ntsej tim muag tau thaum koj mus teem caij ntsib kws kho mob rau ntawm Duke Health ib qho chaw kho mob twg.Yog tias tsis muaj tus neeg txhais lus tim ntsej tim muag, ces Duke yuav tuaj yeem muab cov kev pab cuam txhais lus ASL hauv kev hu sib tham pom ntsej muag.

Kev Kuaj Cov Neeg Mob hauv Tsev Kho Mob

Content

Yog tias koj tab tom saib xyuas xwm txheej ntawm ib tus neeg hauv tsev neeg los sis tus neeg uas koj hlub hauv tsev kho mob Duke tab sis hom lus uas koj nyiam tsis yog Lus Askiv, ces peb tuaj yeem yuav pab tau. Hu rau tus nab npawb uas tsim nyog hauv qab no hais txog rau cov lus qhia paub ntau ntxiv.

  • Duke University Hospital: 919-681-3007
  • Duke Raleigh: 919-954-3126 (lub chaw muab lus qhia paub rau cov neeg mob)
  • Duke Regional: 919-470-8559

Kev Txhais Lus Ua Ntaub Ntawv Sau

Content

Txhawm rau kom ntseeg tau tias koj nkag siab tag nrho ntawm cov ntaub ntawv kho mob uas sau ua ntaub ntawv, ces peb yuav muab cov ntaub ntawv luam suav nrog Duke cov ntawv pom zoo tso cai, cov lus qhia txog kev tawm tsev kho mob, cov ntaub ntawv kev kawm paub, thiab Duke lwm yam ntaub ntawv kho mob txhais ua koj hom lus.Hais txog rau cov ntaub ntawv qhia paub ntxiv txog cov kev pab cuam pub dawb no, thov hu rau 919-681-3007.Cov kws tu neeg mob, kws kho mob, thiab lwm tus kws saib xyuas kev noj qab haus huv yuav tuaj yeem sawv ces rau koj los mus xa daim ntawv thov kev txhais lus rau Duke cov ntawv luam tawm.

Cov Kev Pab Cuam Cov Neeg Mob Txawv Teb Chaws

Content

Yog tias koj tab tom tuaj lwm lub teb chaws tuaj mus kho mob rau hauv Duke, Cov Kev Pab Cuam Cov Neeg Mob Txawv Teb Chaws yuav tuaj yeem pab koj rau kev txhais lus, kev teem sij hawm mus ntsib kws kho mob, kev npaj tsheb thauj mus los thiab chaw nyob, thiab lwm yam.