សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ Duke Health (Interpreter Services)

ខ្មែរ (Cambodian)

Overview

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងច្បាស់លាស់ជាមួយក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកឬសមាជិកគ្រួសារ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនិងគ្រូពេទ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការព្យាបាលដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលល្អបំផុត។ នោះហើយជាមូលហេតុដែល Duke ផ្តល់ជូននូវសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលចូលចិត្តទំនាក់ទំនងជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស។ អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់របស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឱ្យធ្វើការក្នុងកន្លែងថែទាំសុខភាពនិងធ្វើតាមស្តង់ដារជាតិទាំងអស់សម្រាប់អ្នកបកប្រែពេទ្យ។

ការកំណត់ពេលសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់

Content

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកជំងឺនៅ Duke សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់អាចរៀបចំនៅពេលអ្នកណាត់ជួប។ ប្រព័ន្ធកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើងជូនដំណឹងដល់អ្នកកំណត់ពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកប្រសិនបើភាសាអាទិភាពរបស់អ្នកមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់។ បន្ទាប់មកអ្នកកំណត់ពេលវេលារបស់អ្នកនឹងស្នើសុំផ្តល់សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ក្នុងអំឡុងពេលទៅពិនិត្យជំងឺរបស់អ្នក។ អ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភាសាអាទិភាពរបស់អ្នកនៅក្នុង MyChart ឬប្រាប់ការិយាល័យគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឱ្យដឹង។

បើអ្នកជាអ្នកជំងឺថ្មីដែលគ្មានគណនី MyChart ឬភាសាអាទិភាពរបស់អ្នកមិនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក សេវាកម្មទាំងនេះអាចត្រូវបានស្នើសុំនៅពេលអ្នកមកពិនិត្យតាមការណាត់ជួបនៅទីតាំង Duke Health ណាមួយ។

ជម្រើសមួយទៀតគឺស្នើសុំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់។ នៅមន្ទីរពេទ្យ Duke University និងគ្លីនិកមន្ទីរ Duke University សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 919-681-3007។ សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ Duke Regional សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 919-470-8559។ សម្រាប់ទីតាំងទាំងនេះនិងកន្លែងផ្សេងទៀត អ្នកក៏អាចសួរអ្នកកំណត់ពេលរបស់អ្នកដើម្បីសម្របសម្រួលសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់សម្រាប់ការមកពិនិត្យជំងឺរបស់អ្នក។

ជម្រើសសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់

Content

អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់
មានបុគ្គលិក Duke ជាអ្នកបកប្រែភាសាពីរភាសានិងពីរវប្បធម៌នៅមន្ទីរពេទ្យ Duke University គ្លីនិកមន្ទីរពេទ្យ Duke University និងមន្ទីរពេទ្យ Duke Regional ។ បុគ្គលិកបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ Duke University និងនៅគ្លីនិកមន្ទីរពេទ្យ Duke Universityជំនាញភាសាអេស្ប៉ាញ អារ៉ាប់និងបារាំង។ សម្រាប់ភាសានិងទីតាំងផ្សេងទៀតរួមទាំងមន្ទីរពេទ្យ Duke Raleigh អ្នកកំណត់ពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកអាចរៀបចំឱ្យមានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅពេលអ្នកណាត់ជួបរបស់អ្នក (ដោយមានការជូនដំណឹងជាមុន 48 ម៉ោង) ។

ដោយសារតែការដាក់បម្រាម COVID-19 មន្ទីរពេទ្យ Duke University និងគ្លីនិកមន្ទីរពេទ្យ Duke University បានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការ។

  • អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ភាសាអេស្ប៉ាញអាចរកបានចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកដល់ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។
  • អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ភាសាអារ៉ាប់និងបារាំងអាចរកបានចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ 6:00 ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ និងផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងតាមទូរស័ព្ទ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

នៅមន្ទីរពេទ្យ Duke Regional ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ភាសាអេស្ប៉ាញត្រូវបានផ្តល់ជូន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ភាសាផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានគាំទ្រតាមសេវាទូរស័ព្ទ ឬវីដេអូតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមរយៈវីដេអូ។

សេវាទូរស័ព្ទ
នៅពេលដែលអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់មិនមែនជាជម្រើសដោយសារតែទីតាំងណាត់ជួបឬការមានបុគ្គលិក អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់អេស្ប៉ាញ អារ៉ាប់និងបារាំងរបស់យើងអាចរកបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ។ សម្រាប់ភាសាផ្សេងទៀតយើងប្រើសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់តាមទូរស័ព្ទដែលគាំទ្រ 150 ភាសា 24ម៉ោង/7ថ្ងៃ។ វាជាការល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកកំណត់ពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកដើម្បីរៀបចំសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់តាមទូរស័ព្ទមុនពេលណាត់ជួបរបស់អ្នកប្រសិនបើអាចដូច្នេះយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។អ្នកជំងឺថ្មីនិងអ្នកជំងឺដែលមានកំណត់ត្រាមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីភាសាអាទិភាពអាចស្នើសុំសេវាកម្មនេះមុនពេលណាត់ជួប

សេវាកម្មតាមវីដេអូ
នៅពេលដែលបុគ្គលិកផ្ទាល់មិនទំនេរមកបកប្រែផ្ទាល់មាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ Duke University គ្លីនិកមន្ទីរពេទ្យ Duke University និងមន្ទីរពេទ្យ Duke Regional ពួកគេអាចបកប្រែផ្ទាល់មាត់តាមរយៈវីដេអូជាធម្មតានៅលើ Duke iPad” ។ សម្រាប់ភាសានិងទីតាំងផ្សេងទៀត អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់តាមរយៈវីដេអូនៅលើ iPads និងឧបករណ៍ចល័តផ្សេងទៀត។

សម្រាប់ការណាត់ជួប ដើម្បីពិគ្រោះជំងឺតាមអនឡាញ (អនឡាញ) សេវាកម្មភាសាត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធីប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដូចជា Zoom។ ការប្រជុំរបស់អ្នកនឹងរួមបញ្ចូលអ្នក គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកនិងអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់។ សេវាកម្មតាមវីដេអូទាំងអស់អាចត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកកំណត់ពេលរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួបរបស់អ្នក។

ភាសាសញ្ញា
អ្នកកំណត់ពេលវេលារបស់អ្នកអាចរៀបចំឱ្យមានអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាដោយផ្ទាល់នៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួបនៅទីតាំង Duke Health ណាមួយ។ ប្រសិនបើមិនមានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ Duke អាចផ្តល់សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ ASLតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

ពិនិត្យអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ

Content

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតាមដានស្ថានភាពសមាជិកគ្រួសារឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Dukeប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាអាទិភាពរបស់អ្នក យើងអាចជួយបាន។ សូមទូរស័ព្ទមកលេខត្រឹមត្រូវខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

  • មន្ទីរពេទ្យ Duke University ៖ 919-681-3007
  • Duke Raleigh: 919-954-3126 (ផ្នែកផ្តល់ព័ត៌មានអ្នកជំងឺ)
  • Duke Regional: 919-470-8559

ការបកប្រែជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

Content

ដើម្បីធានាថា អ្នកយល់ច្បាស់អំពីព័ត៌មានសុខភាពជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ យើងផ្តល់ជូននូវការបកប្រែឯកសារបោះពុម្ពរួមទាំងលិខិតយល់ព្រមរបស់មន្ទីរពេទ្យ Duke ការណែនាំអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីពេទ្យ សម្ភារៈអប់រំនិងឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀតរបស់របស់មន្ទីរពេទ្យ Duke។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 919-681-3007។ គិលានុបដ្ឋាក វេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដទៃទៀតអាចដាក់សំណើរសុំបកប្រែឯកសារបោះពុម្ពរបស់មន្ទីរពេទ្យ Duke ជំនួសអ្នក។

សេវាបម្រើអ្នកជំងឺក្រៅប្រទេស

Content

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យ Duke មកពីប្រទេសផ្សេង សេវាបម្រើអ្នកជំងឺក្រៅប្រទេស អាចជួយអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ កំណត់ពេលណាត់ជួប រៀបចំសេវាដឹកជញ្ជូននិងកន្លែងស្នាក់នៅនិងជាច្រើនទៀត។